Stichting MATE

Leer-werkplaatsen voor jongeren in de binnenvaart

Nieuwsbrief: Lesley heeft weer plezier in school

In deze nieuwsbrief leest u onder andere het verhaal van onze leerling Lesley. Zijn moeder Diana vertelt wat de opleiding voor hem betekent. Voor het eerst sinds lange tijd gaat hij weer met plezier naar school.
En De MATE was het toneel voor een samenwerkingsoefening tussen Rijkswaterstaat en de brandweer.

Samenwerkingsoefening van Rijkswaterstaat en de brandweer op De MATE

Over Stichting MATE

Stichting MATE wil met een project in de scheepvaart groepen jongeren, die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, in staat stellen een baan te verkrijgen en te behouden.

De duidelijke structuur en no-nonsense cultuur in de scheepvaart heeft positieve psychologische effecten bij jongeren. De jongeren zijn even weg uit hun eigen omgeving (met alle verleidingen en problemen), ze worden in een duidelijk structuur geplaatst en ze worden ‘opgevoed’ en opgeleid door (omgeschoolde) scheepslieden die hen voorbereiden op een beroep in de nautische sector. Dit moet voorkomen dat deze jongeren uit huis worden geplaatst, in de criminaliteit belanden of de kwalificaties missen om een baan te vinden.

Om dit doel te bereiken heeft Stichting MATE een eigen binnenvaartschip aangeschaft. Dit schip dient als leer- en werkplek voor de jongeren. Met behulp van talrijke sponsoren en een aantal jongeren is het schip omgebouwd tot opleidingsschip, compleet met slaaphutten, een keuken en een studieruimte.

 

Algemene informatie

Stichting Maritieme Arbeidstraining en Educatie (MATE) werd opgericht op 13 december 2013 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 8534.82.883. Het KvK-nummer is 59434724. Het adres van de stichting is Maasboulevard 268, 3331 ML Zwijndrecht. De telefoonnummers zijn 0108928800 en 0786820900.

 

Beleidsplan

Doelstelling
MATE heeft ten doel om een bijdrage te leveren bij het entameren van diverse projecten op het gebied van de scheepvaart, waarbij minder kansrijke jongeren onder begeleiding (beter) in staat worden gesteld een (vaste) baan (bij voorkeur binnen de scheepvaartbranche) te verkrijgen en te behouden.

Werk van de stichting
MATE tracht genoemde doelstelling te bereiken door één of meerdere door haar in eigendom verkregen schip ter beschikking te stellen aan instellingen en/of organisaties die als doel hebben het scheppen van een pedagogische omgeving waarbij minder kansrijke jongeren in staat worden gesteld om als normaal (jonge) volwassenen te kunnen functioneren. De genoemde doelstelling zal dus worden bereikt door het in eigendom verwerven, houden, onderhouden en beheren van een of meerdere (binnenvaart)schepen.

De doelgroep
Het project zal zich richten op normaal begaafde jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 23 jaar, woonachtig in de regio Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. De deelnemers aan het project hebben geen werk, hebben geen startkwalificatie, ervaren grote problemen op school en/of gaan niet naar school, er is een pedagogische onmacht in de thuissituatie en/of een dreigende uithuisplaatsing.

Inkomsten
Met Stichting iHuB onderwijs heeft Stichting Mate een langdurige huurovereenkomst voor het ter beschikking stellen van het opleidingsschip MATE. De huuropbrengsten dienen ter dekking van de scheepsexploitatie.
Daarnaast ontvangt de stichting eenmalige donaties van derden die gebruikt worden ter vergroening en verbetering/onderhoud van het schip.

Beheer van het vermogen
Het liquide vermogen van de stichting, zover bestaande uit liquide middelen, wordt aangehouden op een Nederlandse bankrekening. Er is geen sprake van beleggen in effecten of andere risicovolle waardepapieren. Daarnaast bezit de stichting het opleidingsschip MATE ten behoeve van de uitvoering van het doel van de stichting.

Besteding van het vermogen

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan strikt noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting. In de financiële verantwoording (jaarrekening) wordt de besteding van de stichting gedetailleerd uiteengezet. De meest recente jaarrekening is terug te vinden op de website.
De activiteiten van de stichting hebben geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Maritieme Arbeidstraining en Educatie (MATE) bestaat uit drie personen:

  • De heer P.A. Wassenaar (voorzitter)
  • De heer J.J. du Prie (secretaris)
  • De heer H.W. ten Katen (penningmeester)
  • De heer L.P.D. Hoek (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

 

Beloningsbeleid

Stichting Maritieme Arbeidstraining en Educatie (MATE) heeft geen directie. Het personeel van de stichting wordt marktconform beloond.

Sponsors

Stichting MATE is een initiatief van Maaskade Bevrachters B.V. in samenwerking met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Na de aanschaf van het schip hebben vele sponsors, door hun bijdragen in geld, goederen of kennis, eraan bijgedragen dat het schip is verbouwd tot volwaardig leer- en werkschip. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op via michel.noordervliet@horizon.eu

Horizon

Bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs vinden we dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Want goed onderwijs betekent perspectief. Onze focus binnen onderwijs ligt op het maximaal ontwikkelen van talenten. Als kinderen ontdekken wat voor talenten zij hebben, groeit het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Kinderen worden trots op zichzelf en weerbaar genoeg om volledig in de maatschappij te kunnen deelnemen. Bij Horizon gaan we ervan uit dat ieder kind anders is en soms extra ondersteuning nodig heeft om tot leren te komen. Daar helpen wij bij. De leerling staat altijd centraal. Daarom werken we ook samen met ouders en opvoeders. Horizon werkt in de regio’s Rotterdam Rijnmond (van Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee) en Midden-Holland (Gouda en omgeving). Horizon maakt onderdeel uit van IHUB, een holding waarbinnen ook Altra Jeugdhulp en Onderwijs valt. Door intensieve samenwerking met Altra strekt ons werkgebied zich ook uit tot Amsterdam, Hoofddorp, Purmerend en de Zaanstreek.

 

Maaskade Bevrachters B.V.

Maaskade Bevrachters B.V. is een efficënte en betrouwbare partner voor het vervoer van ongevaarlijke vloeistoffen over de binnenwateren, door heel Europa. Maaskade Bevrachters en haar 45 binnentankvaartschepen staan garant voor optimale logistieke oplossingen. Met een veelzijdige klantenkring in de plantaardige en eetbare oliënmarkt, fermentatie- en veevoederindustrie maar ook in de papierindustrie en de dedicated producten in de nichemarkt. Maaskade Bevrachters beschikt over de grootste vloot van binnentankvaartschepen voor het transport van niet gevaarlijke producten

Leren

Jongeren die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, hebben baat bij de duidelijke structuur en no-nonsense cultuur in de scheepvaart.

Werken

De jongeren die Stichting MATE begeleidt, worden ‘opgevoed’ en opgeleid door omgeschoolde scheepslieden voor een beroep in de nautische sector.

Steunen

Voor de exploitatie van educatief binnenvaartschip de MATE hebben we UW steun nodig!

Contact

Meer weten over Stichting MATE of u aanmelden als sponsor? Neem dan contact op via michel.noordervliet@horizon.eu